ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ ПОСЛУГ ІЗ ВИВЧЕННЯ АНІМАЦІЇ

ТОВ «Пауз ту Плей», в особі Директора Кравцова Микити Олеговича, що діє на підставі Статуту, іменований далі «Виконавець», з одного боку, та будь-яка фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання послуг за цим Договором, іменована далі «Замовник», в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо Сторона, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, уклали цей Публічний договір про наступне:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1 Предметом договору є надання Виконавцем освітніх послуг Студентові, спрямованих на підвищення його рівня анімаційного рівня, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити такі послуги.

1.2. Студентом за цим Договором може бути сам Замовник або особа в чиїх інтересах виступає Замовник.2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір є Публічним Договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України та вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем від Замовника повної або часткової оплати замовлених Послуг та/або підпису Заявником Заяви-приєднання до публічної оферти, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

2.2. Одночасно з підписом Заяви-приєднання до публічної оферти, Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».

2.3. При обробці запиту на надання послуг Сторони обов'язково мають погодити наступне:

прізвище, ім'я, по батькові Замовника/особи в інтересах якої діє замовник;

строки програми навчання;

порядок оплати (повна/часткова, готівкова/безготівкова);

2.4. Після прийняття запиту від Замовника, Виконавець надає йому рахунок на оплату замовлених послуг з вивчення анімації. Замовник дає згоду дотримуватися умов даного Договору та згоду отримувати послуги на встановлених умовах з моменту оплати замовлених послуг.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ

3.1. В якості послуг по освіті за цим договором є проведення занять розмовної та ділової англiйської мови для підвищення рівня володіння анімаційним навиком по спеціальній програмі, яка була розроблена Виконавцем і яка є об'єктом інтелектуальної власності Виконавця, яка включає в себе методику викладання та методичні матеріали.

3.2. Термін проведення занять(семестру) та адреса вказується в Заяві

3.3. Виконавець організує передачу послуг особисто або через викладачів, склад яких обирається Виконавцем, які запрошуються на підставі цивільно-правових договорів.

3.4. Початком семестру є перше заняття за розкладом групи, а закінченням останнє заняття за розкладом групи.

3.5. Загальна кількість занять, а також кількість занять на тиждень визначається розкладом, який доводиться до Замовника. Тривалість одного основного заняття складає 120 хвилин.

3.7 У разі відсутності Замовника на занятті, визначеного розкладом його групи, Виконавець додаткових занять не надає.

3.8. Вартість комплекту навчальних матеріалів згідно програми входить до вартості програми.4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість послуг за умовами цього Договору визначається в рахунку або в Заяві-приєднання. Оплата в повному обсязі повинна бути внесена до початку першого заняття. Також можлива оплата частинами з розстрочкою на 2 місяці, але у цьому разі МАНІБЕК не може бути використаний.

Вартість послуг встановлюється в національній валюті України. Усі платежі за цим Договором здійснюються в національній валюті України.

4.2. Послуги оплачуються готівкою або перераховуються на розрахунковий рахунок Виконавця. Реквізити для оплати вказані в додатку до даного договору

4.3. У разі не згоди Замовником продовжувати заняття при умові внесення повної оплати за курс до початку занять, їм може бути використаний МАНІБЕК і сплачені кошти повертаються у наступних строках і розмірах: - 100% внесеної оплати, якщо від дати початку курса навчання минуло не більше 7 календарних днів, за вирахуванням 300 (триста) грн. за адміністративну обробку замовлення.

-50% вартості повного курса (в разі часткової оплати - не більше внесеної суми), якщо від дати початку курса навчання минуло не більше 14 календарних днів

Кошти мають бути повернені протягом 3 календарних днів з дня отримання Виконавцем заяви замовника про дострокове розірвання цього договору у вказаних розмірах.

У разі, коли Замовник побажав зупинити навчання після 14 (чотирнадцяти) днів з першого дня початку навчання (першого заняття), повернення сплачених коштів за замовлені послуги не передбачено умовами договору і оплачені кошти на вимогу Замовника не повертаються.

У разі пропуску Студентом занять із будь-яких причин сплачені кошти не повертаються.4.4. Надання оплачених Замовником послуг здійснюється тільки в межах поточного семестру та не може бути перенесено на наступні семестри.5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові (вказаному Замовником Студенту)відповідно до умов цього Договору.6. ТЕРМІНДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до останнього заняття за розкладом групи.7. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯТОВ «Пауз ту плей»

Юридична адреса:

04071 м.Київ, пров.Клавдієвська 40д

ЄДРПОУ 3259312330

Категорія платника податку – платник єдиного податку 3 група без ПДВ.